ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน (เจตนิน) ในขณะที่เรามุ่งมั่นพยายามที่จะให้ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับประกันถึงความถูกต้องครบถ้วน หรือความเหมาะสมของข้อมูลเพื่อการใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง โดยท่านได้เข้าใจและยอมรับว่า ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินมิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่มาจากการใช้งานข้อมูลนั้น เว็บไซต์เจตนินอาจมีข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางการแพทย์ เงื่อนไขต่างๆ และการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการรักษา ข้อมูลดังกล่าวนั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำจากคณะแพทย์ของเจตนิน หากท่านต้องการข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือโรคใดๆ แนะนำให้ท่านปรึกษาแพทย์โดยตรงเพื่อให้ได้รับข้อมูลและการวินิจฉัยปัญหาที่ถูกต้อง 

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้อาจพิมพ์หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ทำซ้ำในรูปแบบการ ดัดแปลงแก้ไขใดๆ ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใดๆ ไปพิมพ์ซ้ำ หรือผลิตซ้ำ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจตนินก่อนเท่านั้น

เจตนินจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ เราจัดทำข้อมูลนี้ เพื่อ ประโยชน์แก่สาธารณะเท่านั้น และเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันหรือรับรองข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดได้ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ควรนำข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้ ไปยืนยันกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ ประกอบด้วย 

การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ มิได้หมายความว่าเจตนินให้การแนะนำหรือสนับสนุน ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการ ตลอดจนข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงโดยมิ ต้องบอกกล่าว 

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หากท่านไม่ตกลงตามเงื่อนไขนี้ โปรดอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

 เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขที่ แก้ไขแล้วจะถือว่ามีผลบังคับใช้ทันทีโดยอัตโนมัติหลังจากที่ประกาศในเว็บไซต์ โปรดอ่านนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์นี้ด้วยเช่นกัน

免费咨询